กิจกรรม LET'S GOLD ลุ้นทอง ลุ้นล้าน รวมมูลค่า 1 ล้านบาท วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563

กิจกรรม LET'S GOLD ลุ้นทอง ลุ้นล้าน รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563
ระยะเวลากิจกรรม 10 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

ลุ้นรับของรางวัล ภายในกิจกรรม ‘Let’s Gold ลุ้นทอง ลุ้นล้าน’ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลุ้นรับรางวัลในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

o รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ 96.5% มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

o รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ 96.5% มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาทเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมชิงโชคนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) (ใบอนุญาตเลขที่ 25/2563 ออกให้ ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี)


1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ภายในระยะเวลา และเงื่อนไขดังต่อไปนี้


1.1 สำหรับลูกค้าที่ซื้อและรับรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ระหว่างวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563 จากผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ รับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลดังนี้ สำหรับการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต รุ่นใดก็ได้ 2 สิทธิ์/คัน สำหรับการซื้อรถยนต์มิตซูบิชิไทรทัน แอทราจ มิราจ เอ็กซ์แพนเดอร์ และ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส รุ่นใดก็ได้ 1 สิทธิ์/คัน โดยจะมีการจับรางวัลในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีของรางวัล ดังต่อไปนี้


รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ 96.5%* มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ 96.5%** มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

ทั้งนี้ มูลค่าสร้อยคอทองคำของรางวัลเป็นราคาที่รวมค่ากำเหน็จ


*มูลค่าทองคำ 96.5% ตามใบเสนอราคาจากบริษัท เล่งหงษ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563


**มูลค่าทองคำ 96.5% ตามใบเสนอราคาจากบริษัท เล่งหงษ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562


2. บริษัทจะจัดทำรายชื่อของลูกค้าผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษ เพื่อตัดเป็นชิ้นส่วน และรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล บริษัทจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทกำหนด โดยการจับรางวัล 1 ครั้งจะจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 2/88 หมู่ 7 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150


3. บริษัทจะดำเนินการแจ้งสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลดังกล่าวข้างต้นผ่านทางระบบ SMS ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ลูกค้ารับรถ พร้อมกับแนบลิงก์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไข และรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้


4. บุคคลในครอบครัวและพนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทในเครือ และบริษัท

ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม ‘Let’s Gold ลุ้นทอง ลุ้นล้าน’ ทุกกรณี รวมถึงพนักงานของบริษัทที่กล่าวถึงทั้งหมด และบุคคลในครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลในครอบครัวหมายถึง บิดามารดา, พี่น้อง, บุตร, คู่สมรส, พี่น้องของคู่สมรส และบิดามารดาของคู่สมรส


5. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้บริษัท และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม และลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น


6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทางการสื่อสารของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 3 ช่องทาง ได้แก่


6.1 Website: http://www.mitsubishi-motors.com


6.2 Facebook: http://www.facebook.com/MitsubishiMotorsTH


6.3 Line Official: Mitsubishi Motors Th


7. ลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดกิจกรรม


8. ผู้โชคดีจะได้รับข้อความยืนยันและการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล


เงื่อนไขการติดต่อรับรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษี โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล


2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานมาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ FYI Center อาคาร 1 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ดังนี้


2.1 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


2.2 สำเนาสมุดทะเบียนรถที่แสดงว่าผู้โชคดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์มิตซูบิชิ


2.3 หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล


3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลเป็นเงินสด ทั้งนี้ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้ผู้อื่นได้ โดยผู้โชคดีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมายเหตุนี้เท่านั้น


4. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาแสดงตนต่อบริษัทฯ เพื่อรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัท ประกาศผล จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล


5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ และ/หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยบริษัทจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลสำรองถัดไป


6. ผลการจับรางวัลของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด


7. รางวัลนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้โชคดีเดินทางมารับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง


8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ และ Mitsubishi Call Center โทร 0-2079-9500 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

TOP